Навигация
Роботика
Електрообзавеждане на производството

Прием след завършен VIII клас

Професионално направление: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА
Професия: ЕЛЕКТРОТЕХНИК
Срок на обучение: 4 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

  • проектиране и конструиране на ел. инсталациии в промишлени предприятия, подстанции и електроцентрали;
  • диагностика и ремонт на ел. машини и апарати за управление;
  • инсталиране и работа с приложен и специализиран софтуер.
Специалност
Балообразуване
Удвоената оценка от дипломата за завършено основно образование по: Оценката от дипломата за завършено основно образование по:
Електрообзавеждане на производството Математика Физика Български език и литература

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец
  2. Cвидетелство за завършено основно образование
  3. Медицинско свидетелство

След успешно приключване на обучението учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация - трета степен