Навигация
Роботика
Компютърна техника и технологии

Прием след завършен VIII клас

Професионално направление: ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Срок на обучение: 4 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

 • диагностика и ремонт на компютърни системи;
 • проектиране на електронни схеми;
 • изграждане на компютърни мрежи;
 • диагностика и отстраняване на мрежови проблеми;
 • инсталиране и работа с приложен и специализиран софтуер;
 • основи на програмирането (C++, Visual Basic);
 • проектиране и изграждане на WEB страници (HTML, CSS).

Обучението се извършва в специализирани кабинети и лаборатории. Учениците имат възможност да се запознаят с основните компоненти на една компютърна система и периферните му устройства, да асемблират компютърни системи и да инсталират необходимия системен и приложен софтуер.

Специалност
Балообразуване
Удвоената оценка от дипломата за завършено основно образование по: Оценката от дипломата за завършено основно образование по:
Компютърна техника и технологии Математика Физика Български език и литература

Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление по образец
 2. Cвидетелство за завършено основно образование
 3. Медицинско свидетелство

След успешно приключване на обучението учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална клалификация - трета степен