Навигация
Роботика
Машини и системи с цифрово програмно управление

Прием след завършено основно образование

Задочна форма на обучение
Професионално направление: МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ
Професия: МАШИНЕН ТЕХНИК
Срок на обучение: 4 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

  • конструиране;
  • технологично проектиране;
  • управление на технологични процеси в сферата на машиностроенето и металообработването;
  • работа и проектиране с CAD CAM и CNC системи;
  • инсталиране и работа с приложен и специализиран софтуер.

Прием по специалността след VIII клас

СПЕЦИАЛНОСТ
Балообразуване
Удвоената оценка от свидетелството за завършено основно образование по: Оценката от свидетелството за завършено основно образование по:
Машини и системи с цифрово-програмно управление Математика Физика Български език и литература

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец
  2. Cвидетелство за завършено основно образование
  3. Медицинско свидетелство

След успешно приключване на обучението учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация - трета степен