Навигация
Специалност – 5220103 Електрообзавеждане на производството

Професионално направление: 522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА
Професия: 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Без интензивно и без разширено изучаване на английски език

Електротехникът може да извършва дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехническо оборудване.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ::

  • измерване на електрически и неелектрически величини;
  • проследяване на електрически вериги и лесно ориентиране в електрически схеми;;
  • проектиране и конструиране на ел. инсталациии в промишлени предприятия, подстанции и електроцентрали;
  • монтаж, техническо поддържане, демонтаж, диагностика и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения;
  • инсталиране и работа с приложен и специализиран софтуер.
Специалност
Чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование по:
Електрообзавеждане на производството
-
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика и астрономия

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование (след VII клас) в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование (след VII клас)
ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

Съгласно утвърдения държавен план-прием за ПГМЕТТ „Христо Ботев“ образуването на максимален бал, е както следва:

Резултати от националното външно оценяване (НВО)
Макс. сбор точки от НВО
Макс. сбор точки от свидетелството (приравнени по скалата)
Максимален бал
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.)
400 т.
I-ви предмет - ИТ (50т.) + II-ри предмет – ФА (50т.) = 100 т.
500 т.

Забележка:

ИТ – информационни технологии

ФА – физика и астрономия

Независимо от резултатите от националното външно оценяване, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

Необходими документи за записване

  1. Свидетелство за завършено основно образование – ОРИГИНАЛ
  2. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика със заверка от очен лекар за цветоусещане – ОРИГИНАЛ
  3. Снимки – 4 бр. /допълнителни/

След успешно приключване на обучението учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация - трета степен