Навигация
Роботика
Държавни квалификационни изпити
Заповед № РД 09-4134/29.08.2017 г.
за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2017 – 2018 година

Изпитни програми