Навигация
Роботика
Балообразуване и кандидатстване
Балът се образува от:
*Резултатите от национално външно оценяване:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - удвоени точки;
МАТЕМАТИКА - удвоени точки.
*Оценките /приравнени в точки/ от свидетелството за основно образование по:
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ.

График на дейностите по приемането на ученици