Навигация
СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В VІІІ КЛАС
I етап
Подаване на документи: 05 – 07.07.2023 г.
Обявяване на класираните на І етап до 12.07.2023 г.
Записване 13-17.07.2023 г.
II етап
Обявяване на класираните на ІІ етап до 19.07.2023 г.
Записване 20-24.07.2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2023 г.
III етап
Подаване на документи 26 – 27.07.2023 г.
Обявяване на класираните на ІІІ етап до 31.07.2023 г.
Записване 01-02.08.2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04.08.2023 г.
Попълването на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване определя се от директора, до 11 септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2023 г. вкл.
Балообразуване
Балът се образува от:
*Резултатите от национално външно оценяване:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - удвоени точки;
МАТЕМАТИКА - удвоени точки.
*Оценките /приравнени в точки/ от свидетелството за основно образование по:
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ.

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование (след VII клас) в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование (след VII клас)
ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

Съгласно утвърдения държавен план-прием за ПГМЕТТ „Христо Ботев“ образуването на максимален бал, е както следва:

Резултати от националното външно оценяване (НВО)
Макс. сбор точки от НВО
Макс. сбор точки от свидетелството (приравнени по скалата)
Максимален бал
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.)
400 т.
I-ви предмет - ИТ (50т.) + II-ри предмет – ФА (50т.) = 100 т.
500 т.

Забележка:

ИТ – информационни технологии

ФА – физика и астрономия

Независимо от резултатите от националното външно оценяване, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

Необходими документи за записване

  1. Свидетелство за завършено основно образование – ОРИГИНАЛ
  2. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - ОРИГИНАЛ