Навигация
Държавни зрелостни изпити
З А П О В Е Д № РД09-2150/27.08.2019 г.
за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година

Информация за родителите