Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
В навечерието на 176-та годишнина от рождението на патрона на гимназията Христо Ботев
Учениците от литературен клуб „Любители на словото“ интервюираха инж. Машка Крумова, директор на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – гр. Шумен, в навечерието на 176-та годишнина от рождението на патрона на гимназията Христо Ботев.

Госпожо Крумова, каква среда според вас трябва да е училището, за да бъде желано място на ученици и родители?

На първо място училището трябва да е спокойна среда, където учители и ученици да общуват градивно, като се уважават и зачитат взаимно. Трябва да е среда на доверие и подкрепа, където учениците да развиват творческия си потенциал при овладяване на избраната професия. То трябва да е място на духовността, където знанията поднасят педагози с висок професионализъм.

Инж. Крумова, какви умения и човешки качества трябва да развие училището у учениците във века на високите технологии?

Всеки човек има собствена уникалност и да приема себе си и другите. Да гледа на различността, като на нещо, което всъщност е очарованието и пъстротата на света.

Важно е съ-общуването, умението за работа в екип. Всеки да има съзнанието, че добрият резултат, крайната цел са постигнати благодарение на екипната работа.

И още по-важен е самият процес на учене, малките стъпки, почти невидимото израстване на всеки един.

И в тази връзка кое, според Вас, е най-голямото предизвикателство пред днешната образователна система?

В Закона за предучилищното и училищното образование е записано, че образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. Тези отговорни задачи не могат да бъдат изпълнени нито само от училището като институция, нито само от семейството. Партньорство и сътрудничество, взаимно зачитане, единни изисквания – това са ключовите думи, които изпълнени със съдържание, биха осигурили успех в сложната и трудна задача по образованието и изграждането на личности.

ПГМЕТТ „Христо Ботев“ е повече от училище – тя е общност. Какъв е животът в нея?

Наред с учебния процес учениците имат възможност да участват в допълнителни занимания по интереси, в тържества и чествания на различни важни за България дати, където изразяват себе си, откриват и развиват силните си страни, осъществяват творческия си потенциал. Училищният ни календар е изпълнен с множество дейности, които правят ежедневието разнообразно и предизвикателно.

Гордеем се с постиженията на нашите възпитаници в състезанията по професии: по приложна електроника „Мога и зная как“, „Роботика“, Електрониада“, „Най-добър техник в машиностроенето“, „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“, в изложението „Младежко техническо творчество“, в олимпиадите по информационни технологии и по техническо чертане, в спортни състезания и турнири, чиито купи и грамоти греят от стената на славата във фоайето на училището.

Убедени сме, че това е правилният начин учениците да израстнат като талантливи, мотивирани и вдъхновяващи личности.

Разкажете ни за работата на гимназията по нови проекти. Какви подобрения в учебната база на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ предстоят?

Тази учебна година е благодатна за ПГМЕТТ „Христо Ботев“ при кандидатстване и реализиране на проекти, както за обновяване на базата за обучение, така и за мотивиране на учениците за овладяване на избраната професия:

На основание чл. 25 от Постановление № 114 от 08.06.2022 г. на Министерския съвет, с Решение № 0602-44 на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ на Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ са предоставени средства за изпълнение на инвестиция „Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - гр. Шумен“ от Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Максималният общ размер на средствата е 3 345 630,55 лв. С реализирането на Проекта ще бъде осигурена модерна и високо-технологична материална база в гимназията, която ще даде възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците от всички специалности от професии по които се осъществява обучение в училището, отговарящо на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда.

Училището е в процес на подаване – II етап на Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ по процедура BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Дейността на STEM центъра е ориентирана към две направления: „Дизайн и 3D Прототипиране“ и „Роботика и Кибер-физични системи“.

Чрез реализираното проектно предложение на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ по Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт”, т. 2. обновяване на кът за четене/училищни библиотеки; организиране и провеждане на инициативи за насърчаване на мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес“, се обнови училищната библиотека. С обособения кът за четене се осигурява свободен и равнопоставен достъп до традиционни и електронни документни източници на всички потребители – ученици и учители. Вече могат да се инициират проекти и събития, които да развият и дообогатят грамотността и интелекта на учениците и да насърчават креативното мислене и генериране на идеи.

За поредена година ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – Шумен работи по одобрен Проект № 2023-1-BG01-KA122-VET-000141253 „Иновативни европейски практики – път към успешна професионална реализация” по програма „Еразъм+“, финансиран от Европейската комисия. Целта на проекта е да се повиши привлекателността на професиите, изучавани в професионалната гимназия и проучване на Европейския опит в професионалното обучение. Ще бъдат проведени стажове с 30 ученици от ПГМЕТТ "Христо Ботев“ във фирми от гр. Севиля, Кралство Испания, разпределени в две групи през месеците март и април 2024 г.

За втора учебна година училището работи по одобрен проект по Националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 2. „СПОРТ”. Сформирани са три училищни отбори в сферата на колективните спортове – футбол, баскетбол и волейбол, които заемат призови места в Общинските ученически игри.

Благодарение на отличното представяне на ученик на ПГМЕТТ "Христо Ботев“ на Националната олимпиада по техническо чертане през учебната 2022/2023 година, през тази учебна година 5 ученици развиват своите знания по техническо чертане по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.

Предстои реализирането на дейности по проекти на МОН „Успех за теб“ и BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение”, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Как си представяте училището на бъдещето?

Дигиталните дъски, компютри, таблети, роботи, нови технически и технологични постижения вече се въвеждат постепенно в образованието, но истинската добавена стойност може би е в простичките идеи, като тези за по-добра връзка с природата и практически насоченото учене. По-интересен би бил Вашият отговор на въпроса.

И в училището на бъдещето ще има учители. Знае се, че професията „учител“ е единствената, която „произвежда“ други професии. Ако няма добри учители, не би могло да има добри монтьори, техници, програмисти, инженери, лекари, адвокати и т.н. Вдъхновяващо е самото взаимодействие между учителя и ученика, обратната връзка и за двете страни, обменът на енергия и идеи. Този процес е незаменим.

Кога училището приема за патрон Христо Ботев и кога е създаден паметникът на великия революционер?

В летописите на училището е записано, че през учебната 1963/1964 година, тогава Техникум по механотехника, приема за патрон името на великия Христо Ботев, а ученици от випуск 1983 година са излезли с призив за учредяване на фонд за построяване на паметника и първоначална вноска от 600 лв. На 02.06.1984 година, по повод 35-годишнината на училището, е открит бюста-паметник на патрона Христо Ботев, който е единствен в гр. Шумен.

През 2002 г., след злонамерен акт за демонтиране на бюста, директорът тогава инж. Марин Маринов използва ситуацията и при възстановяването му, с негово техническо решение, в училището бе изработен механизъм, с който бюста може да се завърта с лице към сградата при чествания.

Кои от заветите на патрона ни Христо Ботев бихте желали възпитаниците на гимназията да наследят?

Да се учат и да правят всичко с отдаденост и голяма отговорност – тогава всеки ще допринесе за обновяването и развитието на нашата Родина – България.

И да завършим с Вашите послания към днешните Ботьовци.

Да постигат баланс между свободата и отговорностите.

С гордост да се наричат Ботьовци, с вяра и надежда за добро да носят Ботев в сърцата си и да помнят, че свободата, справедливостта и човеколюбието са достойни за саможертва.