Навигация
Роботика
Стартира работата по проект за мобилност “Европейско партньорство за иновации в професията”

Проект 2019-1-BG01-KA102-061993 “Европейско партньорство за иновации в професията”

28 ученици от ПГМЕТТ "Христо Ботев" гр. Шумен разпределени в две групи ще заминат през 2020 г. за гр. Лайпциг, Германия, където ще проведат стажове в професионални и обучителни центрове. За изпълнението на дейностите по проекта ПГМЕТТ „Христо Ботев“ Шумен получава финансова подкрепа от Европейския съюз по програма „Еразъм+”, КД1 „Образователна мобилност за граждани”. Стойността на проекта е в размер на 73 312 евро.

Процедура за подбор

ПРОЦЕДУРА за подбор на ученици от X и XI клас за включване в първи и втори поток от целева група по проект 2019-1-BG01-KA102-061993 “Европейско партньорство за иновации в професията”, през учебната 2019/2020 г.

ПРОЕКТЪТ ЗА МОБИЛНОСТ цели подобряване равнището на ключови компетентности и умения на учениците от ПГМЕТТ "Христо Ботев" гр. Шумен в условията на мултикултурна работна среда, в страна от Европейския съюз и прилагане на иновативни практики и европейски модели в професионалното образование и обучение.

Учениците ще бъдат разпределени в две мобилности:

Първа мобилност:

27.06.2020 до 12.07.2020 г. 16 ученици от направление „Автотранспортна техника“ с две придружаващи лица.

Втора мобилност:

22.08.2020 до 06.09.2020 г. 12 ученици от направление „Компютърна техника“ с две придружаващи лица.

Партньор по проекта е компанията VITALIS, гр. Лайпциг, Германия.

Учениците от първата мобилност ще проведат стаж по програма "Car Mechanics" в автосервиз в Професионален център на компанията Виталис в Шкойдиц.

Участниците във втората мобилност ще проведат стаж по програма „IT Networks/Smart House" в професионален ИТ център на компанията Виталис в Лайпциг. Работен език на мобилността - английски.

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГМЕТТ „Христо Ботев” – гр. Шумен от 10 или 11 клас /навършени 16 години/ от всички специалности за учебната 2019/2020г.
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 16 дни.

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/
 2. CV европейски формат
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността
 4. Копие от страниците със срочни и годишни оценки на бележник за предходна учебна година

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ в срок до 10.10.2019 г.

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа. За участие в мобилността учениците ще бъдат подбирани по следните критерии:

1) ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР

 • среден успех за учебната 2018/2019 (оценката дава точките);
 • среден успех от предметите от задължителната професионална подготовка за учебната 2018/2019 (средно-аритметичната оценка дава точките);
 • годишна оценка по английски език за учебната 2019/2020 (оценката дава точките);
 • интерес към усвояваната професия – (слаб - 0 т., задоволителен -
 • поведение и дисциплина – (лоша - 0 т., задоволителна - 1 т., добра - 2 т.);
 • без наложени наказания – плюс 2 точки;
 • мотивационно писмо – от 0 до 2 точки;
 • редовно посещение на учебните занятия (сборът от точките се намалява на 50% при системно отсъствие от училище!).

При равен брой точки предимство имат участници в регионални и национални състезания по професията.

Публикуване на списък с учениците от предварителния подбор – до 17.10.2019 г.

Избраните от предварителния подбор 34 ученици ще се явят на изпит по езикова подготовка (устен и писмен). /м. октомври/

2) ОКОНЧАТЕЛЕН ПОДБОР

Към общия брой точки от предварителния подбор на кандидатите се добавят точките от изпита по езикова подготовка.

Публикуване на списък с учениците след окончателния подбор – до 30.10.2019 г.

След окончателния подбор ще бъдат сформирани две групи:

1-ва група (направление Автотранспортна техника) - 16 ученици + 3 резерви;

2-ра група (направление Компютърна техника) - 12 ученици + 3 резерви.

Направление „ Автотранспортна техника“ включва ученици от специалностите "Автомобилна мехатроника", "Автотранспортна техника" и "Електробзавеждане на транспортна техника".

Направление „Компютърна техника“ включва ученици от специалностите "Компютърна техника и технологии" и "Приложен програмист".

Учениците от двете групи ще преминат през допълнителна езикова, интеркултурна и специфична образователна подготовка.