Навигация
Специалност: 5230701 АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА

Професионално направление: 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Професия: 523070 ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Разширено изучаван език: АНГЛИЙСКИ

Приоритет в икономиката на страната е изграждането на комуникационна инфраструктура и развитието на автоматизацията. Обучението по една от най-съвременните специалности се състои в съчетаване на фундаментални знания по електротехника, аналогова и цифрова схемотехника с тези от специфичната професионална подготовка – за технически средства за автоматизация, микропроцесорни управляващи системи, автоматизация и управление на дискретните производства, проектиране на системи за автоматизация.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

 • разчитане, изчисляване и реализиране на електрически схеми; измерване на основни величини на електрическа верига с пасивни елементи;
 • разчитане на електронни схеми и принципа на работа на устройствата за усилване, генериране и преобразуване на електрически сигнали.;
 • участие в проектирането и изграждането на несложни автоматизирани микропроцесорни системи за управление на технологични обекти и поддържането им;
 • теоретични проблеми, свързани с елементите на САР, моделирането, анализа, синтеза, избор и настройка на промишлени регулатори и системите за регулиране на основни технологични величини;
 • основните понятия, свързани с електрозадвижванията, за методите и средствата за автоматизиране на електрозадвижванията, за анализа и синтеза на автоматизирани системи за управление на електрозадвижванията;
 • eлементите на САР на непрекъснати производства, с микропроцесорните системи за автоматично управление, моделирането, анализа и синтеза на системите за регулиране на основни технологични процеси.;
 • разчитане на технически проекти за автоматизация на обекти с непрекъснати технологични процеси, както и участието в разработването на такава документация;
 • монтаж, демонтаж и пускането в действие на технически средства за автоматизация;
 • предназначението и експлоатацията на основните елементи и възли, чрез които се изгражда една автоматизирана система, както и с начина й на обслужване.

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по автоматизация" може да заема следните длъжности:

 • "Инженер по автоматизация"
 • "Технически директор"
 • "Специалист по поддръжка"
 • "Мениджър на проект"
 • "Продуктов мениджър"
 • "Работници по монтиране на електрически линии, ремонт и свързване на кабели"
 • "Работници по монтаж на машини"
 • "Работници по монтаж на електрически съоръжения"
 • "Работници по монтаж на електронни съоръжения"
 • "Железопътни спирачи, сигналисти".
Специалност
Разширено изучаван
чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование след VII клас по:
Автоматизация на непрекъснати производства
-
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика и астрономия

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование (след VII клас) в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование (след VII клас)
ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

Съгласно утвърдения държавен план-прием за ПГМЕТТ „Христо Ботев“ образуването на максимален бал, е както следва:

Резултати от националното външно оценяване (НВО)
Макс. сбор точки от НВО
Макс. сбор точки от свидетелството (приравнени по скалата)
Максимален бал
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.)
400 т.
I-ви предмет - ИТ (50т.) + II-ри предмет – ФА (50т.) = 100 т.
500 т.

Забележка:

ИТ – информационни технологии

ФА – физика и астрономия

Независимо от резултатите от националното външно оценяване, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

Необходими документи за записване

 1. Свидетелство за завършено основно образование – ОРИГИНАЛ
 2. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ОРИГИНАЛ

След успешно приключване на обучението учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална клалификация - втора степен