Навигация
Специалност: 5230801 АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ

Професионално направление: 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Професия: 523080 МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: втора
С обучение по дуална система в реална работна среда

Приоритет в икономиката на страната е изграждането на комуникационна инфраструктура и развитието на автоматизацията. Обучението по една от най-съвременните специалности се състои в съчетаване на фундаментални знания по електротехника, аналогова и цифрова схемотехника с тези от специфичната професионална подготовка – за технически средства за автоматизация, микропроцесорни управляващи системи, автоматизация и управление на дискретните производства, проектиране на системи за автоматизация.

НОВО! За първи път в ПГМЕТТ "Христо Ботев" ще се осъществява обучение по дуална система в реална работна среда във фирмите партньори, заявили обучението: АЛКОМЕТ АД, НЕС ООД, Карлсберг България АД. В XI клас учениците ще подпишат трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата ще провеждат учебна практика в реална среда и ще получават заплата за отработените часове. В XII клас учениците ще бъдат на работа във фирмите партньори в три дни от седмицата.

Практическото обучение, което ще се осъществява в реална работна среда, е насочено към създаване на технически умения и навици за изграждане, изследване и експлоатация на различни по сложност системи за автоматично управление, промишлени роботи и др.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

 • познава основните конструкции електрически машини и апарати и начините за тяхното управление;
 • извършва монтаж, експлоатация и ремонт на елементите от електро- пневмо- и хидрозадвижването на производствени механизми при различни режими на работа и различни условия на работната среда;
 • извършва монтаж, настройка, демонтаж и експлоатация на детайли, възли и блокове от автоматизирани системи за регулиране на параметри и процеси;
 • извършва сервизно обслужване на съоръжения и инсталации в системите за автоматично управление на технологични процеси;
 • работи със специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, използвани в специалността, като спазва правилата за безопасна работа с тях и използва лични предпазни средства.

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор по автоматизация" може да заема следните длъжности:

 • "Оператори на промишлени роботи и манипулатори"
 • "Оператори на автоматизирани монтажни линии"
 • "Тахографик и термографик"
 • "Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване"
 • "Електромеханици и електромонтьори"
 • "Работници по монтиране на електрически линии, ремонт и свързване на кабели"
 • "Работници по монтаж на машини"
 • "Работници по монтаж на електрически съоръжения"
 • "Работници по монтаж на електронни съоръжения"
 • "Железопътни спирачи, сигналисти".
Специалност
Разширено изучаван
чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование след VII клас по:
Автоматизирани системи
-
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика и астрономия

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование (след VII клас) в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование (след VII клас)
ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

Съгласно утвърдения държавен план-прием за ПГМЕТТ „Христо Ботев“ образуването на максимален бал, е както следва:

Резултати от националното външно оценяване (НВО)
Макс. сбор точки от НВО
Макс. сбор точки от свидетелството (приравнени по скалата)
Максимален бал
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.)
400 т.
I-ви предмет - ИТ (50т.) + II-ри предмет – ФА (50т.) = 100 т.
500 т.

Забележка:

ИТ – информационни технологии

ФА – физика и астрономия

Независимо от резултатите от националното външно оценяване, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

Необходими документи за записване

 1. Свидетелство за завършено основно образование – ОРИГИНАЛ
 2. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ОРИГИНАЛ

След успешно приключване на обучението учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална клалификация - втора степен