Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Специалност – 5250201 Автотранспортна техника (задочна форма на обучение)

Прием след завършено основно образование

Професионално направление: 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Професия: 525020 МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: втора

Задочната форма на обучение се организира само за лица, навършили 16 години, след основно образование (завършен VII клас) и включва учебни часове съгласно училищния учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за задочна форма на обучение, самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план.
Учебните часове по учебни предмети от училищния учебен план и изпитите по учебните предмети от училищния учебен план се организират в сесии.

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

  • устройство на автомобила;
  • експлоатация и диагностика на автотранспортна техника;
  • ремонт на автомобилна техника;
  • инсталиране и работа с приложен и специализиран софтуер.

Задължително и безплатно обучение по управление на МПС, категория „В“

Специалност
Балообразуване
Удвоената оценка от свидетелството за завършено основно образование по: Оценката от свидетелството за завършено основно образование по:
Автотранспортна техника Математика Физика Български език и литература

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец
  2. Cвидетелство за завършено основно образование
  3. Медицинско свидетелство

След успешно приключване на обучението учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация - втора степен
  • Свидетелство за управление на МПС категория „В”