Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Специалност – 5230501 Компютърна техника и технологии

Професионално направление: 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Професия: 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Разширено изучаван език: АНГЛИЙСКИ

Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката в страната. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и комуникациите, се базира на компютризация на всички нива. Основна цел на обучението е подготвянето на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в областта на информационните и комуникационните технологии.

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

 • диагностика и ремонт на компютърни системи;
 • асемблиране на компютърна система;
 • проектиране на електронни схеми;
 • изграждане на компютърни мрежи;
 • диагностика и отстраняване на мрежови проблеми;
 • инсталиране и работа с приложен и специализиран софтуер;
 • основи на програмирането (C++, Visual Basic);
 • проектиране и изграждане на WEB страници (HTML, CSS).

Обучението се извършва в специализирани кабинети и лаборатории. Учениците имат възможност да се запознаят с основните компоненти на една компютърна система и периферните му устройства, да асемблират компютърни системи и да инсталират необходимия системен и приложен софтуер.


РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСПЕШНО ДИПЛОМИРАЛИТЕ СЕ:
 • у нас и в чужбина като хардуерни и софтуерни специалисти във всички области на електрониката и компютърната техника;
 • администратори на компютърни системи и мрежи.
Специалност
Разширено изучаван
чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование по:
Компютърна техника и технологии
Английски
език
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика и астрономия

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование (след VII клас) в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование (след VII клас)
ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

Съгласно утвърдения държавен план-прием за ПГМЕТТ „Христо Ботев“ образуването на максимален бал, е както следва:

Резултати от националното външно оценяване (НВО)
Макс. сбор точки от НВО
Макс. сбор точки от свидетелството (приравнени по скалата)
Максимален бал
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.)
400 т.
I-ви предмет - ИТ (50т.) + II-ри предмет – ФА (50т.) = 100 т.
500 т.

Забележка:

ИТ – информационни технологии

ФА – физика и астрономия

Независимо от резултатите от националното външно оценяване, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

Необходими документи за записване

 1. Свидетелство за завършено основно образование – ОРИГИНАЛ
 2. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - ОРИГИНАЛ

След успешно приключване на обучението учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална клалификация - трета степен