Навигация
Роботика
Приложно програмиране

Прием след завършен VII клас

Професионално направление: КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
Професия: ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Разширено изучаван език: АНГЛИЙСКИ

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

 • работа с всички устройства на компютърната система (включително уеб базирани конфигурации и мобилни устройства);
 • изграждане на компютърни мрежи;
 • диагностика и отстраняване на мрежови проблеми;
 • инсталиране и работа с операционни системи, приложен и специализиран софтуер;
 • работа със съвременни езици за програмиране (C++, Visual Basic), технически средства за печат, графика и анимация;
 • проектиране и изграждане на WEB страници (HTML, CSS, Java Script);
 • администриране, поддръжка и архивиране на бази от данни в Интернет.

Обучението се извършва в специализирани кабинети и лаборатории. Курсът на обучение включва и разширено изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията.

Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника. Основните знания, получени в ПГМЕТТ "Христо Ботев" и свидетелството за трета степен на професионална квалификация дават и множество възможности за продължаване на професионалното обучение - учениците могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация и по други професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни науки“ или да продължат обучението си във висши училища.

Специалност
Разширено изучаван
чужд език
Балообразуващи предмети
Оценките от национално външно оценяване по: Оценките от удостоверението за завършен VII клас по:
Приложно програмиране
Английски
език
Български език и литература
Математика
Български език и литература
Математика

Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление по образец
 2. Удостоверение за завършен VII клас
 3. Медицинско свидетелство

След успешно приключване на обучението учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална клалификация - трета степен