Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Мехатроника

Професия: 5211401 Мехатроника
Специалност: 5211401 Мехатроника Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: Средно
Степен на професионална квалификация: Трета
Разширено изучаване на език: Английски

Дуална форма на обучение

 

Професионална подготовка

Специалността „Мехатроника“ е съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на техническите науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини и роботи от ново поколение.

Учениците придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване. Обучението е организирано върху приоритетно използване на CAD/CAM/CAE системи и софтуери, което дава възможност за бързо адаптиране на кадрите към изискванията на пазара на труда в страната и чужбина. Тази специалисти са сред първите десет най-търсени от фирмите в България, Европа и САЩ.

Дуалната система изисква практическо обучение в реална работна среда.

Професионална реализация

Чрез пълния курс на обучение по тази специалност дипломираните могат да се реализират в областите на:

  • проектирането, производството и експлоатацията на мехатронни системи;
  • програмиране и управление на роботи и манипулатори;
  • подржката на медицинска техника – диагностична, терапевтична и операционна апаратура;
  • автоматизацията на производствения процес;
  • оптичната и лазерна техника.