Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Електрообзавеждане на производството

Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика
Професия: 522010 Електротехник
Специалност: 5220103 Електрообзавеждане на производството
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: Средно
Степен на професионална квалификация: Трета
Разширено изучаване на език: Английски

Дуална форма на обучение

 

Професионална подготовка

В специалност „Електрообзавеждане на производството“ се изучават основите на електротехниката, електрически машини и апарати, електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия. Особено внимание се обръща не само на теоретичната подготовка, а и на придобиване на практически умения при проектирането и изработването на електрически инсталации, на диагностиката и ремонта на различни електрически съоръжения.

Професионална реализация

Завършилите успешно курса на обучение получават свидетелство за професионална квалификация трета степен по специалност „Електрообзавеждане на производството“ успешно се реализират във всички области, свързани с производство, пренасяне, разпределение и потребление на електрическа енергия, както и с монтажа, профилактиката, ремонта и експлоатацията на електрическите устройства. Усвоените знания и придобитите технически умения дават възможност за работа в:

  • Съвременното промишлено производство;
  • Електрозадвижването;
  • Електроенергетиката;
  • Електрическия транспорт;
  • Преработвателната промишленост;
  • Съвременни предприятия и фирми;
  • Електроразпределителни предприятия;
  • Електроенергиен системен оператор.