Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Автоматизация на непрекъснати производства

Професионално направление: 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Професия: 523070 Техник по автоматизация
Специалност: 5230701 Автоматизация на непрекъснати производства Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: Средно
Степен на професионална квалификация: Трета
Разширено изучаване на език: Английски

Дуална форма на обучение

 

Професионална подготовка

Автоматичното регулиране на основните технологични величини е класическа област в промишлената автоматика. Обучението по специалността „Автоматизация на непрекъснатите производства“ запознава обучаемите със свойствата и реалните характеристики на технологичните процеси, техните параметри и начините за регулирането им.

Това дава възможност да се анализират възможни стратегии за изграждането на системи за управлението им.

Обучението по специалността се провежда в оборудвани лаборатории, компютърни зали и във фирмите партньори на ПГМЕТТ „Христо Ботев“. Заложено е запознаване и използване на пневматични елементи и системи, както и работа с промишлени контролери и манипулатори. Обучението позволява придобиването на теоретична и практическа подготовка в областите: електротехника, електроника, комуникационна и компютърна техника, механика и др.

Професионална реализация

Специалността „Автоматизация на непрекъснатите производства“, е с дуална форма на обучение, което дава възможност на учениците да започнат своята професионална реализация след завършване на първи гимназиален етап (завършен 10 клас). Практическото обучение в реална работна среда се извършва във фирмите партньори на ПГМЕТТ „Христо Ботев“.

След завършване на образованието си, учениците получават свидетелство за професионална квалификация трета степен по специалността „Мехатроника“ и могат да се реализират в различни професионални области, като съвременни промишлени предприятия и фирми предлагащи кариерно развитие в следните работни позиции:

  • Внедряване и настройка на машини и системи;
  • Фирми от всички сектори внедрили автоматизация в производството си;
  • Изграждане и поддръжка на пневматични линии и системи;
  • Изграждане и поддръжка на хидравлични линии и системи;
  • КИП и А отдели;
  • Оператори и настройчици;
  • Измервателни лаборатории.