Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Автомобилна мехатроника

Професионално направление: 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Професия: 525010 Техник по транспортна техника
Специалност: 5250103 Автомобилна мехатроника
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: Средно
Степен на професионална квалификация: Трета
Разширено изучаване на език: Английски

 

Професионална подготовка

Специалността „Автомобилна мехатроника“ е насочена към придобиване на знания и практически умения за съвременните автомобили, в чиято конструкция се събират всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър, съчетаващи: механични системи – механизми, устройства, възли, сглобени единици; електронни системи – датчици, микроелектроника, електромеханика и информационни системи – компютърна техника, софтуер.

За постигане целите на теоретичното обучение гимназията разполага с добре обзаведени учебни кабинети по предметите от обща и специфична професионална подготовка. За практическото обучение са осигурени учебни работилници с машини и съоръжения, образци и реални актуални конструкции автотранспортна техника, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения. Обучението по управление на МПС „кат. В“ е безплатно и се провежда на нови и съвременни автомобили.

В края на обучението учениците придобиват знания за автомобила с неговите механични и електронни системи, умения да анализират алгоритмите на действие при различни режими, и знания за конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Професионална реализация

Автомобилната мехатроника е специалност с все по-широко разпространение, предлагаща възможност за обучение и високоплатена професионална реализация не само в България, но и в чужбина.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по специалността „Автомобилна мехатроника“ могат да постъпят на работа на следните длъжности:

  • Техници, механици и монтьори на транспортни средства;
  • Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт;
  • Техник, складово обзавеждане;
  • Инспектор технически стандарти;
  • Инспектор безопасност на автомобилния транспорт;
  • Ревизор безопасност на движението;
  • Младши автоконтрольор;
  • Собствен бизнес в областта на диагностиката, техническото обслужване и ремонта на автомобилите.