Навигация
Електрообзавеждане на транспортна техника

Професионално направление: Електротехника и енергетика
Професия: ЕЛЕКТРОТЕХНИК
Срок на обучение: 4 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Учебен план

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

  • електрически машини, апарати и инсталации;
  • електронни системи в автомобила
  • устройство и електрообзавеждане на автомобила;
  • експлоатация и диагностика на автотранспортна техника;
  • инсталиране и работа с приложен и специализиран софтуер;

Задължително и безплатно обучение по управление на МПС, категория „В“

След успешно приключване на обучението учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация - трета степен
  • Свидетелство за управление на МПС категория „В”