Навигация
МЕТАЛУРГИЯ НА ЦВЕТНИТЕ МЕТАЛИ

Професионално направление: МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ
Професия: ТЕХНИК МЕТАЛУРГ
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета


Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

  • технологии и обработка на суровини;
  • анализ, контрол и методика на технологичните процеси.
Специалност
Чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование по:
МЕТАЛУРГИЯ НА ЦВЕТНИТЕ МЕТАЛИ
Английски
език
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец
  2. Cвидетелство за завършено основно образование
  3. Медицинско свидетелство

След успешно приключване на обучението учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация - трета степен